Morzsa Óvoda

Profiljából adódóan mindennapjainkban megjelenik a mozgás, torna, amely megalapozza az egészséges idegrendszer fejlődését.

Sószobás tornatermünkben, csoportszobáinkban és kertünkben felszerelt, biztonságos játszókörnyezetet biztosítunk.

Az óvodai sporttal a célunk, hogy egy életre megszerettessük a gyermekekkel a testmozgást, ebből adódóan nem szabunk szigorú szabályokat a sportnak, törekedünk az érdeklődésük felkeltésére és fenntartására mesevilággal, zenés játékokkal.

Edzőink, oktatóink nem csupán jó szakemberek, hanem jó pedagógusok is, akik tudják a megfelelő nevelési eszközöket, a gyermekek motiválásához.

Intézményünk sokoldalú mozgással foglalkoztatja a kicsiket

 • Úszás (tanuszodában)
 • Judo
 • TSMT torna
 • Korcsolya (újpesti Vasas Jégcsarnokban)
 • Szertorna (UTE Keleti Ágnes Tornacsarnokban)
 • Foci (szakedzővel a REAC-pályán, REAC sportiskola)

Minden nap lehetőség van tevékenység központú játékba integrált tanulásra angol nyelven (mese, mondóka, ének-zene, kézműves foglalkozások).

Az angollal, mint idegen nyelvvel való ismerkedés.

Célja:

Szülői igények alapján-fejlettséghez igazított tervezés biztosítása mellett- lehetőséget nyújtunk a gyermekeknek az angol nyelvvel való ismerkedésre, hisz a nyelvelsajátításhoz három és öt éves kor között van a legjobb időablak. Agyuk ekkor még intenzíven fejlődik, az idegek között ekkor épül ki a hálózat.

Hét éves kor alatt a gyermekek, mint anyanyelvként sajátítják el az idegen nyelvet, idősebb korban azonban már idegen nyelvként sajátítják el.

Az óvodás gyerekek ebben az időszakban nagyon rugalmasak, és befogadóak.

Az idegen nyelv elsajátításának céljai:

 • Az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása.
 • Az angol nyelvhez szoktatás.
 • Élmény legyen a gyermekek számára a nyelvtanulás.
 • Motiváció az angol nyelv tanulására iskolai életük során is.
 • Szókincsbővítés angol nyelven.
 • Az idegen nyelv játékos tanulása nyitottá teszi a gyermekek személyiségét az őket körülvevő világra, fejleszti a kognitív képességeit, a figyelmet, gondolkodást, koncentrációt, beszédkészséget, kifejező készségét.

 A „Titkos nyelv” megértése és beszéde önbizalmat ad a gyermekek számára.

Feladata:

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően az idegen nyelvterületen még élő hagyományok, szokások megismertetése, tovább örökítése, nyelvének, kultúrájának ápolása az óvodások hétköznapi tevékenységrendszerében, ünnepeken.

Az óvodapedagógus feladatai:

 • Minél teljesebb idegen nyelven folyó kommunikáció kialakítása.
 • Utánzáson alapuló, rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetek megteremtése a különböző tevékenységek során.
 • A pedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
 • Az idegen nyelvi kultúrkincsből – irodalom, zene, népi játékok – tudatosan felépített nyelvelsajátítás megszervezése.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:

 • Ismerik és megnevezik idegen nyelven a testrészeket, ismerik a testsémával kapcsolatos névutókat, irányokat.
 • Mozgásfajtákat mozgásos játékok szabályait idegen nyelven megnevezik, beszédükben alkalmazzák.
 • Társas helyzetekben idegen nyelven kezdeményeznek mozgásos játékokat.
 • Életkori sajátosságuknak megfelelő hangmagasságban ismernek dalokat, körjátékokat, gyermekjátékokat.
 • Rajzolásukban, manuális készségfejlesztő tevékenységeikben idegen nyelven megneveznek, alkalmaznak tárgyakat, eszközöket, munkafolyamatokat, formákat, színeket.
 • Rendelkeznek a pontos nyelvi kifejezés képességével, szívesen alkalmazzák nyelvi ismereteikben.
 • Tudnak a kommunikációs helyzetnek megfelelően viselkedni (egyszerű kérdések, válaszadó szerepkör minden helyzetben).
 • Különbséget tesznek a nyelvhasználatban (idegen nyelv – magyar nyelv).
 • Ismernek, önállóan mondanak dalokat, mondókákat idegen nyelven.
 • Megneveznek tárgyakat, dolgokat, beszélnek munkafolyamatokról, eseményekről idegen nyelven.
 • Megneveznek növényeket, állatokat, évszakokat.
 • A gyermekekben kialakul a pozitív viszony az idegen nyelv kultúrája és nyelve iránt.
 • Életkoruknak és egyéni képességüknek megfelelően rendelkeznek olyan szókinccsel, amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudják idegen nyelven közvetíteni.
 • Tudjanak tájékozódni a kommunikációs helyzetekben.

További óvodai szolgáltatásaink:

Óvodánkban külön figyelmet fordítunk még az Iskolaelőkészítő foglalkozásokra, továbbá az egyéni készség- képességfejlesztésekre is.

15/2013. (II.26) EMMI rendelet 25.§ (3) bekezdés alapján „logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének szűrését.”
Logopédusunk logopédiai szűréseket végez és egyéni/csoportfoglalkozásokat tart.

Katica csoport:

Jelenleg egy óvodai csoportunk van, vegyes életkorú csoport, két óvónővel és két dajkával. A beiratkozás folyamatos, ezért a létszám változó, egy csoportban maximum 20 gyermeket tartunk.
Legfontosabb a gyermekek számára az önfeledt játék, és ez által ismeretek elsajátítása, tevékenységközpontú pedagógiai programunk ezt biztosítja.

A sportok, mozgás, logopédia, iskola-előkészítés, egyéni fejlesztések mellett óvodai foglalkozásokra (vizuális, kézművesség, mese, vers, mondókázás, ének, zene, külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú ismeretek) és gyermekek szabadjátékára is sort kerítünk.
Mindennapi udvari játékot csak rossz idő esetén mellőzzük.
Beszélgetőkör, és drámajátékok, a heti rendünk szerves része.